Ymgyrch Pallial erbyn hyn yn ymchwilio i honiadau o gamdriniaeth gan dros 200 o bobl

Mae Ymgyrch Pallial, ymchwiliad sy’n cael ei arwain gan yr Asiantaeth Trosedd Genedlaethol i honiadau diweddar o gamdriniaeth hanesyddol yn y system ofal yng Ngogledd Cymru, erbyn hyn yn ymchwilio i honiadau gan dros 200 o bobl.
 
Ers yr adroddiad a gyhoeddwyd ar gynnydd yr ymgyrch ym mis Ebrill mae bron 100 o bobl eraill wedi dod ymlaen i gefnogi’r ymchwiliad annibynnol, sy’n cael ei arwain gan Keith Bristow, Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Asiantaeth Trosedd Genedlaethol.
 
Ers i’r ymchwiliad gychwyn flwyddyn yn ôl (Tachwedd 15, 2012) mae cyfanswm o 235 o bobl wedi cysylltu â thîm Ymgyrch Pallial ac mae 204 o’r rhain wedi dweud eu bod yn fodlon ac yn barod i gefnogi’r ymchwiliad.  Mae’r ymchwiliad yn parhau i wneud cynnydd da, gyda dros 97% o’r achwynyddion eisoes wedi’u cyfweld ar fideo gan swyddogion wedi’u hyfforddi’n arbennig.
 
Mae Pallial wedi arestio cyfanswm o 14 o bobl hyd yma ac mae un o’r rhain wedi’u cyhuddo o fwy na 30 o droseddau rhywiol difrifol.  Mae’r 13 arall wedi’u rhyddhau ar fechnïaeth tra gwneir rhagor o ymholiadau.
 
Mae Pallial wedi derbyn enw, neu ran o enw, oddeutu 100 o droseddwyr honedig ac mae ymchwiliadau pellach ar y gweill mewn perthynas â phob un ohonynt,  yn cynnwys 24 y credir eu bod wedi marw.  Hyd yn oed yn yr achosion hyn bydd Pallial yn ymchwilio i’r honiadau mewn ymgynghoriad â Gwasanaeth Erlyn y Goron fel y gellir rhoi diweddariad i’r dioddefwyr.
 
Yr Asiantaeth Trosedd Genedlaethol sy’n arwain yr ymchwiliad gyda chefnogaeth swyddogion a staff o heddluoedd o bob rhan o Loegr sy’n gweithio ochr yn ochr ag awdurdodau lleol ac elusennau.
 
Meddai Ian Mulcahey, Uwch Swyddog Ymchwilio Ymgyrch Pallial: “Ar hyn o bryd mae Ymgyrch Pallial yn dilyn sawl llinell ymholi ac yn gweithio’n agos â heddluoedd o bob rhan o Loegr yn ogystal ag asiantaethau ac elusennau sy’n cynnig cefnogaeth i ddioddefwyr trosedd.  Mae’r rhai hynny sydd wedi dod ymlaen i riportio camdriniaeth yng Ngogledd Cymru erbyn hyn yn byw ar draws Cymru, Lloegr a’r Alban, ac mae llawer ohonynt yn cael gwasanaethau cefnogi a chwnsela cyson wrth i ni weithio’n galed i ddwyn y troseddwyr i gyfiawnder.”
 
Mewn achosion lle cafodd troseddwyr honedig eu hymchwilio eto gan Ymgyrch Pallial ond bod yr unigolion hynny wedi marw, bydd y cyntaf o’r dioddefwyr camdriniaeth yn cael gwybod yn ddiweddarach eleni a fyddai’r wybodaeth a gafwyd ganddynt wedi arwain at ragor o ymchwiliadau gyda’r nod o ddwyn cyhuddiadau troseddol yn erbyn y troseddwr honedig pe bai’n fyw o hyd.
 
Er na ellir erlyn pobl sydd wedi marw, bydd pob dioddefwr yn cael diweddariad personol ynghylch yr hyn y byddai’r wybodaeth a gafwyd ganddyn nhw wedi’i olygu i’r ymchwiliad.
 
“Rydym yn ystyried ei bod yn bwysig iawn bod pobl sydd wedi dod ymlaen, wedi eu cyfweld ac wedi rhoi gwybodaeth yn cael gwybod beth yw canlyniadau’r ymholiadau yr ydym wedi’i gwneud i’w hachosion nhw ac i ba gasgliad y daeth Gwasanaeth Erlyn y Goron,” meddai Mr Mulcahey.
 
“Os oes achosion ble gallai’r unigolion perthnasol fod wedi wynebu cyhuddiadau pe baent yn fyw, rydym yn credu ei bod yn bwysig bod y dioddefwyr yn gwybod hynny.”
 
Meddai Ed Beltrami, Prif Erlynydd y Goron GEG Cymru:
 
“Mae’r  ffordd yr ydym yn mynd ati i ymdrin ag achosion o gamdriniaeth rywiol plant wedi newid yn sylfaenol dros y blynyddoedd diwethaf.  Yng Ngwasanaeth Erlyn y Goron rydym wedi cydnabod bod dioddefwyr camdriniaeth rywiol pan oeddent yn blant yn teimlo’n ddiamddiffyn iawn o ganlyniad i hen fythau a stereoteipiau a allent fod wedi rhwystro erlyniadau yn y gorffennol. Ond rydym wedi gwneud cryn gynnydd ac wedi gweithio’n agos â barnwyr, yr heddlu, arbenigwyr, cynrychiolwyr dioddefwyr a’r llywodraeth er mwyn sicrhau fod y system gyfan wedi aeddfedu a datblygu.
 
“Rydym erbyn hyn yn glir iawn ynghylch y ffaith y dylai’r ffocws fod ar hygrededd cyffredinol yr honiad yn hytrach nag ar wendidau canfyddedig y sawl sy’n ei wneud.  Rwy’n credu ei bod yn iawn fod cyfreithwyr GEG sy’n edrych o ddifrif ar yr hyn y mae’r dioddefwyr wedi’i ddweud yn cydnabod dewrder y rhai hynny sydd wedi riportio’r fath gamdriniaeth, hyd yn oed os nad yw’r troseddwr honedig bellach yn fyw.”
 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, ar ran awdurdodau lleol Gogledd Cymru, sy’n arwain y dasg anferth o gydlynu a chefnogi anghenion yr holl ddioddefwyr sydd wedi cysylltu ag Ymgyrch Pallial. Mae’r dioddefwyr bellach yn byw ar draws y DU ac mae’r rhan fwyaf ohonynt (53%) erbyn hyn rhwng 40 a 50 oed.
 
Meddai Jenny Williams, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy:
 
“Rydym wedi neilltuo Uwch Reolwr Iechyd Meddwl profiadol i weithio gydag Ymgyrch Pallial a chydlynu anghenion cefnogaeth cymhleth y dioddefwyr.  Roedd dau aelod o staff Canolfan Camfanteisio ar Blant a’u Diogelu Ar-lein (CEOP) yr Asiantaeth Trosedd Genedlaethol yn gweithio gyda’r tîm gofal am naw mis ac mae’r NSPCC a Chymorth i Ddioddefwyr yn cynnig cefnogaeth barhaus amhrisiadwy.
 
“Mae’r gamdriniaeth wedi cael effaith ddwys ar fywydau’r dioddefwyr gyda nifer ohonynt yn teimlo bod eu bywydau wedi’u dinistrio.  Mae eraill yn teimlo’n ddiwerth ac yn ei chael yn anodd ymddiried mewn pobl eraill.  Mae llawer iawn o’r dioddefwyr yn dweud eu bod wedi byw’r rhan fwyaf o’u bywydau heb fod unrhyw un yn eu coelio a bod Ymgyrch Pallial wedi dechrau gwneud gwahaniaeth iddynt.
 
“Bydd y dioddefwyr angen cefnogaeth arbenigol am rai blynyddoedd.  Mae rhai wedi dweud eu bod yn difaru cysylltu a bod yn rhan o’r ymchwiliad oherwydd nad oeddynt wedi sylweddoli pa mor gryf fyddai’r teimladau a ddaeth i’r wyneb yn sgil cyfweliad yr heddlu a’r straeon yn y wasg. Er hynny mae nifer llawer uwch yn dweud eu bod yn teimlo rhyddhad ar ôl eu cyfweliadau gyda’r heddlu ac wrth i’r ymchwiliad ddatblygu.”
 
Meddai Keith Towler, Comisiynydd Plant Cymru: “Mae’r gamdriniaeth plant hanesyddol mewn cartrefi plant yng ngogledd Cymru wedi dangos pa mor hanfodol yw hi i roi cyfle i ddioddefwyr camdriniaeth gael eu clywed a’u cymryd o ddifri.
 
“Dywedais pan ddechreuwyd derbyn honiadau newydd ynglyn â’r cartrefi gofal yng ngogledd Cymru fy mod yn teimlo bod angen galw am ymchwiliad eang a thrylwyr i’r materion hynny.  Calonogol felly yw gweld bod cynifer o ddioddefwyr wedi teimlo’n ddigon hyderus i gysylltu â thîm yr ymchwiliad a bod eu lleisiau o’r diwedd yn cael eu clywed”.
 
Meddai Des Mannion, Pennaeth Gwasanaeth Cenedlaethol yr NSPCC yng Nghymru: “Mae’r NSPCC wedi bod yn rhan o Ymgyrch Pallial o’r cychwyn ac yn parhau i roi cefnogaeth lawn i’r ymchwiliad.  Mae ein llinell gymorth wedi chwarae rhan allweddol o safbwynt galluogi dioddefwyr i ddod ymlaen ac mae ein canolfan yng Ngogledd Cymru wedi rhoi ymateb cychwynnol i lawer o bobl y mae camdriniaeth wedi effeithio arnynt.
 
“Bydd 2012 yn cael ei chofio fel y flwyddyn pan ddaeth y cyhoedd i ddeall o’r diwedd gwir raddfa ac effaith brawychus camdriniaeth plant.  Roedd cynnydd o 81% yn y nifer o bobl a gysylltodd â llinell gymorth yr NSPCC mewn perthynas â chamdriniaeth plant rhwng Hydref 2012 a Medi 2013 o gymharu â’r un cyfnod yn 2011 i 2012.
 
Drwy Ymgyrch Pallial ac achosion o gamdriniaeth plant proffil uchel eraill, mae’n amlwg erbyn hyn na fydd lleisiau dioddefwyr camdriniaeth yn cael eu hanwybyddu eto. Mae’n bwysig bod y wlad yn manteisio ar y cyfle hanesyddol hwn i ddysgu o’r gorffennol a chydnabod pwysigrwydd gwrando ar blant a riportio unrhyw bryderon ynglyn â’u lles i’r heddlu, y gwasanaethau cymdeithasol neu drwy ein llinell gymorth ni - 0808 800 5000.”
 
Meddai Mark Polin, Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru: “Mae Keith Bristow a’i dîm wedi gwneud gwaith ardderchog dros y flwyddyn ddiwethaf ac mae’r ymchwiliad yn parhau gyda chefnogaeth lawn Heddlu Gogledd Cymru. Pan gyhoeddwyd yr adroddiad cyhoeddus ym mis Ebrill dywedais y byddai’n rhaid i’r troseddwyr edrych dros eu hysgwyddau am weddill eu hoes, a dyma yw’r achos o hyd.
 
“Mae llawer iawn o waith wedi ei wneud er mwyn rhoi cefnogaeth a gwasanaethau cwnsela i’r dioddefwyr ac rwy’n ddiolchgar i’n cydweithwyr yn yr awdurdodau lleol a’r asiantaethau diogelu eraill sydd wedi chwarae eu rhan.  Mae Ymgyrch Pallial yn dangos ein bod yn gytûn yn ein penderfyniad i wneud gogledd Cymru yn lle mwy diogel.”
 
 
Manylion cyswllt ar gyfer y cyhoedd

E-bost cyhoeddus Ymgyrch Pallial: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Rhif ffôn cyhoeddus Ymgyrch Pallial (Ystafell Ddigwyddiadau): 0800 118 1199.
 
NSPCC

www.nspcc.org.uk
Ffôn: 0808 800 5000
 
Comisiynydd Plant Cymru

www.childcomwales.org.uk/ên/advicesupport/
Rhadffon: 0808 801 1000 (9am-5pm Llun-Gwener ar wahân i Wyliau Banc)
Neges Testun: 80800 a dechrau’r neges gyda COM.
 
Cymorth i Ddioddefwyr

www.victimsupport.org.uk
Ffôn: 0845 303 0900
 
Canolfan Camfanteisio ar Blant a’u Diogelu ar Lein

www.ceop.police.uk/contact-us/
Ffôn: 0870 000 3344

Share this Page: